Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Engelsiz Ege Koordinatörlüğü

Yönerge

Yayınlanma Tarihi: 9 Aralık 2014 

      Bu Yönerge’nin amacı; Ege  Üniversitesi’nde kayıtlı bulunan engelli öğrencilerin; öğrenim hayatlarını kolaylaştırmak için gerekli akademik ortamın hazırlanması ve eğitim-öğretim süreçlerine tam katılımlarını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak ve düzenlemeler yapmak üzere kurulan Engelli Öğrenci Biriminin çalışma usul ve esaslarını belirlemek, engel durumlarından dolayı ders ve sınav uygulamalarında karşılaştıkları sorunları ortadan kaldırarak eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak üzere yapılacak işlemleri düzenlemektir.

T.C.

EGE ÜNİVERSİTESİ
ENGELLİ ÖĞRENCİLER İÇİN
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME
UYGULAMALARI YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar

Amaç

Madde 1 - (1) Bu yönergenin amacı; Ege Üniversitesinin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında öğrenim gören engelli öğrenciler için eğitim-öğretim ve ölçme-değerlendirme süreç ve işlemlerine ilişki usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 - (1) Bu yönerge; Ege Üniversitesinin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında öğrenim gören engelli öğrencilerin eğitim-öğretim ve ölçme-değerlendirme süreç ve işlemlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3 - (1) Bu yönerge; Yükseköğretim Kurumlan Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği fne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - (1) Bu yönerge’de geçen

  1. Üniversite: Ege Üniversitesi’ni,
  2. Rektör: Ege Üniversitesi Rektörü’nü,
  3. Engelli Öğrenci: Doğuştan ya da sonradan bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve

sosyal yeteneklerim çeşitli derecelerde kaybeden, toplumsal yaşama uyumda ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlük çeken yükseköğretim öğrencisini,

ç) Okuyucu-İşaretleyici: Ege Üniversitesi’nde görev yapan, engelli öğrencilere sınavlarında refakat eden, sınav olunan ders konularının terminolojisine hakim öğretim elemanı veya kamu görevlisini,

d) Ders: Ege Üniversitesi’nin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında yer alan zorunlu/seçmeli teorik/uygulamalı dersleri,

e) Özürlü Raporu: Tam teşekküllü, bir sağlık kuruluşundan engeline bağlı fonksiyon kaybının değerlendirildiği ve özürlülük oranı m n belirtildiği raporu ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Derslerin Yürütülmesine İlişkin Esaslar

 

Derslerin Yürütülmesi

Madde 5 — (1) Engelli öğrencilere yönelik ders öncesinde, ders esnasında ve ders sonrasındaki uygulamalara ilişkin esaslar aşağıda sıralanmıştır:

 

  1. İşitme engelli öğrencinin bulunduğu sınıfın oturma düzeni, öğrencinin öğretim elemanını rahatlıkla görebileceği şekilde oluşturulur.
  1. Öğretim elemanı işitme engelli öğrencilerin bulunduğu sınıflarda yüzü sınıfa dönük bir şekilde ders verir/sunum yapar ve ayrıca bu Öğrencilere basılı ders materyalleri verir,
  2. Görme engelli öğrencilerin derslerde kullandığı bilgisayarların sesli hale getirilmesi olanağı sağlanır.

       ç) Görme engelli öğrenciye ders kapsamındaki konuları ses kayıt cihazı ile kaydetmesine izin verilir.

      d) Öğretim elemanı tarafından görme engelli öğrenciye derslerde anlatılan görsel materyallerin (fotoğraf, grafik, şekiller vb.) sesli betimlemesi yapılır.

     e) Görme engelli öğrencilere, ders materyalleri (kitap, dergi, test, sunum vb.) bilgisayarlarında sesli olarak dinleyebilecekleri formatlarda ve/veya kabartma materyal şeklinde ders öncesinde verilir.

      f) Binalarda engelli öğrenciler için gerekli düzenlemeler yapılır.

 

Ders Muafiyeti

Madde 6 - Engelli öğrencinin engelinden dolayı ders muafiyeti yapılmaz. Engelli öğrencilerin ders muafiyet talepleri, Ege Üniversitesi eğitim-öğretim yönetmelikleri, Ege Üniversitesi Ölçme- Değerlendirme Usul ve Esasları Yönergesi ve diğer yönerge hükümlerine göre değerlendirilerek sonuca bağlanır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ölçme Ye Değerlendirme Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar

Sınav Uygulamaları

Madde 7 - (1) Sınav öncesinde, sınav esnasında ve sınav sonrasında engelli öğrencilere yönelik ölçme ve değerlendirme uygulamalarına ilişkin usul ve esaslar aşağıda sıralanmıştır:

 

a) Sınav salonları engelli öğrencilerin ulaşılabilirliği göz önünde bulundurularak düzenlenir.

b) Sınav görevlilerinin sınav süresi ve sınav sorularıyla ilgili olarak yapacakları açıklama, hatırlatma ya da düzeltmelerin engelli öğrencilerin engel durumları göz önünde bulundurularak yapmaları sağlanır.         

c) Engelini raporla belgeleyen öğrencilerin sınavlara yardımcı araç-gereç ile (İşitme Cihazı, Teleskopik Gözlük, Prizmatik Gözlük, Büyüteç vb.) girmeleri sağlanır.

ç) Engelli Öğrenciler için yazılı sınavlarda refakat edecek okuyucu-işaretleyici görevlendirilir.

d) Engelini raporla belgeleyen öğrencilerin sınavları bilgisayar ortamında yapılır.

e) Görme engelli öğrencilerin soru kitapçığı ya da soru kâğıdı, Braille (Kabartma) ya da sesli olarak hazırlanır.

f) Kısmi görme engelli öğrenciler için soru kitapçığı ya da soru kâğıdı 16—18 punto ya da daha büyük puntolarda basılmış olarak hazırlanır.

g) Engelli öğrencilerin sınavları engeline göre dersin hedefi değişmeksizin farklı formatlarda yapılabilir.

ğ) Görme, işitme, dikkat eksikliği, hiperaktivite, disleksi-disgrafı vb. engeli bulunan öğrencilerin normal sınav salonlarından ayrı olarak düzenlenen sınav salonlarında sınava girmeleri sağlanır.

h) Düzenlenen ayrı sınav salonlarının, öğrencilerin sınavla ilgili değişiklikleri öğrenebilmesi ve gerektiğinde soru sorabilmesi için diğer öğrencilerin sınava alındıkları sınav salonlarına yakın olmasına dikkat edilir.

ı) Engelli öğrencilere engeline göre ek sınav süresi verilir.

i) Engelli öğrencilerin sınavlara ilaç, tıbbi malzeme ya da sıvı ile (insülin kalemi vb.) girmelerine izin verilir.

j) Engelli öğrencilerin sınav sırasında sınav görevlisi nezaretinde tuvalet—lavabo ihtiyacını karşılamasına izin verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Hükümler

Madde 8 - Bu yönerge kapsamında yer almayan durumlar için Ege Üniversitesi’nin ilgili yönetmelik ve yönerge hükümleri uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük

Madde 9 - (1) Bu yönerge hükümleri; Ege Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 10 - (1) Bu yönerge hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.